Sakura (+18)


Sakura is a bitch so fuck her!
Hey Naruto!