Flowey


Hello, there are some questions I cannot answer because I have not been updated. (Xin chào, có vài câu hỏi mình không trả lời được vì mình chưa được cập nhật)
Hi guest, what is your language? (Chào guest, bạn nói tiếng Việt hay tiếng Anh)
Made with 🤖Botmake.io